See more at : Mồ côi cha mẹ từ thuở bé, Hải (Phạm Thanh Duy) lớn lên trong sự nâ